Üdvözöljük oldalunkon!

Olyan óvodai életet kívánunk megvalósítani, amely magában foglalja az egészségnevelő magatartás kialakítását, az életre való testi-, lelki-, szociális felkészítést, a környezettel való harmonikus együttélést. Szeretnénk megfelelni korunk elvárásainak, a helyi sajátosságaink, földrajzi környezetünk értékeit megőrizve a szülők és a gyermekek igényeinek.

 

 
 
 

Tájékoztatás a 2021/2022. nevelési/ gondozási évre vonatkozó óvodai / bölcsődei beiratkozásról

 

Tisztelt Szülők!

 

Az emberi erőforrások minisztere 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hatáskörömből eljárva figyelemmel a vészhelyzet kihirdetéséről és a vészhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre- a következő határozatot hozom:

 

Az óvodában elektronikus úton lehet beiratkozni a 2021/2022. nevelési évre, a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon.

A fenti határozat értelmében a Tokaji Gyermekkert Óvoda és Bölcsőde a 2021/2022. nevelési / gondozási évre a beiratkozási feltételeket az alábbiakban határozta meg:

Beiratkozás ideje: 2021. 05. 03-05.

Beiratkozás módja: Online

Ehhez kérjük, töltsék ki a megfelelő (óvodai vagy bölcsődei) felvétel iránti kérelmet, letölthető: (https://www.tokajiovoda.hu)

 

Óvodai felvétel:

A beíratást követően 2021. szeptember 1. napjától kötelezően részt vesz az óvodai nevelésben az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig betölti harmadik évét. Azokat a gyermekeket, akik 2021. december 31-ig folyamatosan betöltik a harmadik életévüket szintén előjegyzésbe vesszük.

Az Nkt. 8. § (2) bekezdés alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában kötelezően óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév május 25. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal általános illetékességgel eljáró járási hivatala) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

A kötelező óvodai nevelés alóli felmentési kérelmet a Járási Hivatalba lehet benyújtani 2021. május 25. napjáig.

Az Óvoda felvételi körzetébe nem tartozó gyermekek felvételi lehetősége

Szabad férőhely esetén az Óvoda további – felvételi körzetébe nem tartozó gyermek – felvételi kérelmet is teljesíteni tud, melyről írásban értesíti a szülőt. A jelentkezés módja az Óvodai felvételi kérelem kitöltése.

A felvételi döntésben szereplő felvételi időponttól a gyermek óvodaköteles, óvodai jogviszonya megkezdődik.

 

A szülő kötelezettségei:

 • az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fent meghatározott időpontban.

 

Bölcsődei felvételnél - az alábbi sorrendben - előnyt élvez az a gyermek:

 • akinek szülei, törvényes képviselői dolgoznak (munkaviszonyban, munkaviszony jellegű jogviszonyban állnak),
 • aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult,
 • aki három vagy több gyermeket nevelő családban él,
 • akit egyedülálló szülő nevel,
 • akit védelembe vettek.

A gyermekek napközbeni ellátását, beleértve a bölcsődei gondozást is, elsősorban azoknak a gyermekeknek kell biztosítani, kiegészítve a fentieket:

Akiknek a szülei, törvényes képviselői munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Egyéb ok lehet: a szülő, törvényes képviselő szociális helyzete, időskora, vagy a gyermek fejlődése érdekében történő állandó napközbeni ellátás igénye.

Bölcsődei beiratkozásra egész évben, folyamatosan van lehetőség. Akik nem a nevelési év elejétől kérik a bölcsődei felvételt (2021. szeptember 1.), azokat a szabad férőhelyek függvényében tudjuk felvenni.

Amennyiben a felvételi kérelem – férőhelyhiány miatt – nem teljesíthető, úgy kérelmére „várólistára” vesszük és üresedés esetén az elhelyezés időpontjáról írásban vagy telefonon értesítjük.

 

 

 

Az intézményvezető:

 • Dönt a felvételről, átvételről.
 • A kérelemnek helyt adó döntését írásban közli a szülővel; 2021. május 31 - ig
 • Átvétel esetén a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét;
 • Dönt az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról;

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására, valamint ellenőrzésére legkésőbb a gyermek első óvodai / bölcsődei - nevelési / gondozási napján kerül sor.

Szükséges dokumentáció, melyet az óvodába lépés első napján kell bemutatni:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a gyermek adóigazolványa
 • a gyermek nevére kiállított lakcímét igazoló hatósági igazolványa
 • a szülő, törvényes képviselő személyes okmányai (lakcímkártya)

A gyermek óvodai bölcsődei felvételét követően a felvételről az intézmény e - mailben értesíti az érintett szülőt 2021.05.31-ig.

 

Tokaj, 2021. 04. 21.

                                                                       Csordás Sándorné / intézményvezető

 • CSALÁDI NAP - SZEPTEMBER
 • IDŐSEK NAPJÁN KÖSZÖNTŐ MŰSOR - OKTÓBER
 • MIHÁLY NAPI VÁSÁR - OKTÓBER
 • SZÜRETI FELVONULÁS - OKTÓBER
 • KÖNYVTÁRLÁTOGATÁS, Nagycsopotosoknak - OKTÓBERTŐL HAVONTA
 • MIKULÁS ÜNNEP - DECEMBER
 • ADVENT, KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS, SZÜLŐI KÖR - DECEMBER
 • KARÁCSONY AZ ÓVODÁBAN - DECEMBER
 • NYÍLT NAP - JANUÁR
 • TEHETSÉGMŰHELYEK HÁZI VERSENYE, VERS, MESE, ÉNEK - FEBRUÁR
 • KISZEÉGETÉS - FEBRUÁR
 • FARSANG - FEBRUÁR
 • ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS MÁRCIUS 15-RŐL - MÁRCIUS
 • VÍZ VILÁGNAPJA- MÁRCIUS
 • FÉNYKÉPEZÉS - MÁRCIUS
 • KÖLTÉSZET NAPJA "szavalóverseny" a könyvtárban - ÁPRILIS
 • FÖLD NAPJA -séták, kirándulások szervezése - ÁPRILIS
 • SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS, tavaszi nagytakarítás - ÁPRILIS
 • ÓVODÁSOK LÁTOGATÁSA AZ ISKOLÁBAN - ÁPRILIS
 • TEHETSÉGNAP - ÁPRILIS
 • "TIPEGŐ " NAPOK ,LEENDŐ ÓVODÁSOK LÁTOGATÁSA - MÁJUS
 • ÓVODAI BEIRATKOZÁS - MÁJUS
 • MADARAK ÉS FÁK NAPJA - MÁJUS
 • GYERMEKNAP, játék, sport - MÁJUS
 • BALLAGÁS - MÁJUS
 • CSOPORT KIRÁNDULÁSOK - JÚNIUS

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az alábbiakról tájékoztatja Önöket. Jelenleg Magyarországon az Operatív Törzs tájékoztatása szerint egyelőre elkülönült, egyedi esetek vannak, így jelenleg is legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány továbbterjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása. Ahhoz, hogy ilyen típusú járványgócok hazai köznevelési intézményekben ne alakulhassanak ki, kiemelten felkérjük Önöket az alábbiak betartására:

 • A megelőzés első és legfontosabb lépése a személyi higiénés szabályok betartása. Ennek egyik legfontosabb eszköze – főleg kisgyerekek esetében – a rendszeres és kézmosószerrel negyven másodpercen keresztül történő, hatékony kézmosás. Ennek módjáról a hivatalos kormányzati tájékoztató oldalon elérhetővé tettek egy tájékoztató videót, amelynek elérhetősége a következő:
  https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu/videos/2848001001994029/
  Kérjük, hogy a videót mutassa be kiskorú gyermekének, és az azon található mozdulatokat is gyakorolják be közösen a kiskorú gyermekkel. (A gyakori és helyes kézmosás fontosságára az iskolákban is felhívjuk a figyelmet, ez azonban nem pótolhatja az otthoni szülői iránymutatást.) 
 • Kérjük, hogy a fennálló helyzettel kapcsolatban csak megbízható és hiteles forrásokból szerezzen információkat. Jelenleg Magyarország Kormánya hivatalos tájékoztató oldalt üzemeltet a https://koronavirus.gov.huinternetes oldalon, valamint a közösségi médiában (Facebook) létrehozásra került a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal („Koronavírus tájékoztató oldal”, https://www.facebook.com/koronavirus.gov.hu).
 • Amennyiben akár Önnél, akár kiskorú gyermekénél a koronavírusra utaló tüneteket tapasztalnak (https://koronavirus.gov.hu/mit-tegyunk-tunetek-eseten), akkor kérjük, hogy telefonon konzultáljanak háziorvosukkal, aki szükség esetén a mentők értesítéséről, és az ezt követő protokoll szerinti intézkedések megtételéről gondoskodni fog. Ezt követően kérjük, amennyiben ilyen eset előfordul, akkor értesítsék a köznevelési intézmény vezetőjét, vagy gyermekük osztályfőnökét is az eseményekről.
 • Amennyiben koronavírus fertőzés szempontjából kiemelt kockázatú területen jártak, esetleg bizonyítottan koronavírus fertőzéssel diagnosztizált személlyel kerültek kapcsolatba, kérjük, hogy minden esetben a tájékoztatóban foglaltak szerint eljárni szíveskedjenek, azaz:
  • konzultáljanak telefonon a háziorvosukkal,
  • a tünetek lappangási idejének megfelelő (14 nap) időtartamban lehetőleg otthonukat ne hagyják el,
  • amennyiben ezen időszak alatt tüneteket tapasztalnak, akkor szintén a háziorvosukat hívják telefonon, aki a fentiek szerinti eljárás megtételéről gondoskodni fog.

A Klebelsberg Központ és az Oktatási Hivatal is folyamatosan nyomon követi a járványügyi helyzettel kapcsolatos fejleményeket, állandó kapcsolatot tart mind az Emberi Erőforrások Minisztériumával, mind az Operatív Törzzsel. Amennyiben bármilyen, a hazai köznevelési intézményeket érintő intézkedés elrendelésre kerül, akkor arról soron kívül értesítjük mind a Tankerületi Központokat, mind a köznevelési intézmények vezetőit, akik a szükséges információkkal ellátják Önöket.

Segítő együttműködését megköszönve,
Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős államtitkár"

 

Kedves Szülők!

 

Egészségünk megőrzése érdekében tisztelettel megkérjük Önöket, hogy figyeljünk egymásra!

A Nemzeti Népegészségügyi Központ gyakorlati tanácsokat adott ki óvodák, bölcsődék részére a https://koronavirus.gov.hu internetes oldalon.

A koronavírus-fertőzés megelőzésére tett óvintézkedéseinkkel szeretnénk gyermekeink és dolgozóink egészségét megvédeni.

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy:

 1. Gyermeküket betegen ne hozzák az óvodába! Amennyiben bármilyen betegséget tapasztalnak a gyermekükön, azonnal forduljanak a házi orvoshoz.
 2. A mosdóhelyiségbe, csoportszobába utcai cipőben Tilos a belépés!
 3. Vannak családok, ahol hozzátartozó (szülő, testvér…stb.), külföldi ott-tartózkodásról vagy munkavégzésről érkezik haza és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek gyermekével. Ebben az esetben kérjük Önöket, hogy értesítsék az óvodapedagógusokat és a gyermek a várható lappangási időben, ami 14 nap, maradjon otthon, pihenjen családjában.

Az adott helyzet miatt a hiányzásokat a szülő írásban igazolja amit elfogad a vezető.

 

Megértésüket köszönjük!                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                          Csordás Sándorné                                                                                                                                                                                 óvodavezető

 

 

 

 

 

 

 

EFOP-3.9.2-16-2017-00030 pályázat keretein belül megrendezésre kerülő

Nyári tábor

Napközis sporttábor 2019. július 22-26-ig a Tokaji Óvodába 

 
 
 

                                        Feltötés alatt!

ÓVODAI BEIRATKOZÁS!

 

Kedves Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztere által kiadott 19/2021 (III. 10.) EMMI határozatra hivatkozva a 2021/2022 nevelési évre történő beiratkozás a következőképpen történik.

Ha a szülő olyan óvodába szándékozik beíratni a gyermekét, amely egyébként is a kötelező óvodai felvételt biztosítja a számára, akkor nincs szüksége intézkedésre az óvoda felé. 

Automatikusan felvételre kerül a Tokaji Gyermekkert Óvodába az a gyermek, aki

 • Tokajban lakik
 • 2021. augusztus 31-ig betölti 3. életévét
 • Nem érkezik olyan jelzés, hogy másik óvodába íratták volna be.

A beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására a gyermek első óvodai nevelésének napján kerül majd sor.

A Tokaji Gyermekkert Óvodába nyert felvételről értesítést küldünk minden szülőnek.

Telefonon vagy e-mailben keresse az intézmény:

 • Akinek gyermeke 2021. szeptember 1. és 2022. december 31. között tölti be a 3. életévét, és igénybe kívánja venni az óvodai vagy bölcsődei nevelést
 • Aki Tokajban lakik, de nem a Tokaji Óvodába iratkozik be
 • Aki nem Tokajban lakik, de a Tokaji Óvodába kívánja beíratni gyermekét.

„Szándéknyilatkozat óvodai felvételre” dokumentum az óvoda honlapján www.tokajiovoda.hu elérhető, amit e-mailben kérnénk eljuttatni.

Jelentkezések időpontja: 2021. május 3. 4. 5. 8-12 óráig

Telefonszám:47/352-059

E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szeretettel várjuk a gyerekeket a Tokaji Gyermekkert Óvodában!             

                                                                              Csordás Sándorné intézményvezető          

Apróságokban a jövő

twittergallerycontact

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat. Adatkezelési tájékoztató